Imap 4

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług danych przestrzennych systemu informacji przestrzennej Powiatu Pszczyńskiego p.n. „e-Wrota Powiatu Pszczyńskiego”: www.wrotapszczynskie.pl


1. Korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych systemu informacji przestrzennej Powiatu Pszczyńskiego p.n. „e-Wrota Powiatu Pszczyńskiego” oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu.


2. Korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych określają przepisy:
a) dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) Dz.U.UE.L.2007.108.1.;
b) ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489);
c) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 z późn. zm.);
d) ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. Nr 64 poz.565 z późn. zm.);
e) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.);
f) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz.93 z późn. zm).


3. Osoby korzystające ze zbiorów i usług danych przestrzennych zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.


4. System informacji przestrzennej Powiatu Pszczyńskiego umożliwia korzystanie ze zbiorów danych przestrzennych za pomocą usług danych przestrzennych.


5. Dostęp i korzystanie z usług danych przestrzennych: wyszukania (wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości meta danych) i przeglądania (przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości meta danych) jest powszechny i nieodpłatny.


6. Przeglądanie zbiorów danych przestrzennych dostępnych w systemie oraz wykonywanie na nich dostępnych analiz oraz raportów z analiz jest nieodpłatne.


7. Wtórne wykorzystanie w celach ustawowych lub komercyjnych zbiorów i usług danych przestrzennych regulują przywołane w punkcie 2 niniejszego regulaminu przepisy oraz ich przepisy wykonawcze.


8. W systemie istnieje również możliwość prezentowania za pośrednictwem usług zbiorów danych przestrzennych prowadzonych i administrowanych przez inne organy administracji publicznej oraz osoby trzecie.


9. Prezentowane zbiory i usługi danych przestrzennych mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowana jako dokument oficjalny. Nie mogą być również podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.


10. „Podlinkowywanie”, czyli umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie internetowej odnośnika do www.wrotapszczynskie.pl jest bezpłatne, po uprzednim przekazaniu administratorowi systemu adresów www stron internetowych, na których umieszczone zostaną linki.
a) przekazanie administratorowi systemu adresu o stronie internetowej odbywa się mailowo na adres administrator@wrotapszczynskie.pl;
b) „link” może mieć postać tekstu bądź obrazka;


11. Strona internetowa systemu może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez inne organy administracji publicznej oraz osoby trzecie.


12. Przy korzystaniu ze zbiorów i usług danych przestrzennych zabronione jest:
a) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie systemu i infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu;
b) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez system;


13. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: administrator@wrotapszczynskie.pl.


14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.


15. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich w systemie.